Бизнесийн судалгааны арга лекц


chap001

chap002

chap003

chap004

chap006

chap007

chap008

chap009

chap010

chap011

chap012

chap014

chap015

chap016

chap017

chap018

chap019

chap020

chap021

Advertisements

Хамгаалагдсан: Бизнесийн Ёс Зүй Syllabus


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: BUSINESS ETHICS Бизнесийн ёс зүй хичээлийн лекцүүд


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу: