Хамгаалагдсан: Эконометрикс шинжилгээ: EVIEWS программ ашиглан оюутныг чадваржуулах боломж


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу: