Хамгаалагдсан: Бизнесийн Ёс Зүй Syllabus


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Advertisements

Хамгаалагдсан: Өөрчлөлтийн менежмент


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: BUSINESS ETHICS Бизнесийн ёс зүй хичээлийн лекцүүд


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу: